یکشنبه 1396/12/20 - 09:48

روز درختكاري با حضور جانشين محترم فرماندهي سپاه حضرت قمربني هاشم (ع) و ساير مسئولين استان برگزار گرديد.